Làm thế nào để lấy thêm khách

1. Optimize your web page.  Your website is quite often the first thing people will see before they visit your spa.  Does it look inviting?  Include lots of pictures, [...]

Làm sao để khách hàng trở lại

1. Sell services in a package of five, or ten or more, at a corresponding discount.  This keeps the customer coming back to get the treatments and you get [...]

Những yêu cầu tối thiểu cho một Website

Business information luôn được cập nhật Hãy tưởng tượng một khách hàng khi đến tiệm làm móng tay của bạn thì khám phá ra rằng bạn đang đóng lại mặc [...]